صفحه نخست/ اخبار/

برگزاری آخرین جلسه مجمع در سال ۹۴

برگزاری آخرین جلسه مجمع در سال 94

آخرين جلسه مجمع سازمانهاي غيردولتي و فعالان حامي آزادي قدس شريف در سال 94 با حضور و مشاركت اكثريت اعضاء حقيقي و حقوقي برگزار شد.

مسئول كميته اجرايي مجمع در ابتداي جلسه به طرح فعاليت هاي انجام شده پرداخته و گزارش هاي مشروحي  ارائه نمودند.

همچنينن اعضا ضمن بر شمردن فعاليت هاي پيش روي مجمع راه كارهاي اجرايي مربوط به فعاليت ها را به بحث گذاشتند.

در ادامه  مسئولين ستاد مربوط به گردهمايي اجتماعي جهاني كانادا  از طريق راي گيري مشخص شدند.

در اين جلسه درباره عضويت سمن هايي كه درخواست عضويت داده بودند مباحثي مطرح شد كه در نهايت اعلام نتيجه نهايي به جلسه بعد موكول گرديد.

در پايان مقرر شد با توجه به زمان محدود تا برگزاري گردهمايي اجتماعي جهاني كانادا جلسات ستاد به طور مرتب برگزار شود.