صفحه نخست/ لیست حامیان/ اعضای حقیقی مجمع

حسین رویوران

کارشناس حوزه فلسطین و خاورمیانه - عضو کمیته اجرایی