صفحه نخست/ لیست حامیان/ اعضای حقیقی مجمع

محمد ایرانی

کارشناس حوزه فلسطین (سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در اردن)