صفحه نخست/ لیست حامیان/ اعضای حقیقی مجمع

احمد سروش نژاد

پژوهشگر حوزه فلسطین - عضو کمیته اجرایی و دبیر کمیته اجرایی