صفحه نخست/ لیست حامیان/ اعضای حقیقی مجمع

دکتر زهرا مصطفوی

ریاست جمعیت دفاع از ملت فلسطین و دبیرکل اتحادیه بین المللی سازمانهای غیر دولتی حامی فلسطین