صفحه نخست/ لیست حامیان/ اعضای حقیقی مجمع

مجید صفا تاج

کارشناس حوزه فلسطین - مؤلف کتب متعدد با موضوع فلسطین