صفحه نخست/ لیست حامیان/ اعضای حقیقی مجمع

شمس الدین رحمانی

دبیرکل جمعیت حامیان آزادی قدس شریف