صفحه نخست/ لیست حامیان/ اعضای حقیقی مجمع

مجید رجبی معمار

فعال حوزه فلسطین (رییس شبکه بازار) - عضو کمیته اجرایی