صفحه نخست/ لیست حامیان/ اعضای حقیقی مجمع

دکتر مسعود اسداللهی

پژوهشگر حوزه فلسطین