صفحه نخست/ لیست حامیان/ اعضای حقیقی مجمع

حسین جابرانصاری

کارشناس حوزه فلسطین (سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در لیبی)