صفحه نخست/ لیست حامیان/ اعضای حقیقی مجمع

سردار محمدعلی نورانی

فعال حوزه فلسطین