صفحه نخست/ لیست حامیان/ اعضای حقیقی مجمع

دکتر محمدصادق کوشکی

فعال حوزه فلسطین (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)