صفحه نخست/ لیست حامیان/ اعضای حقیقی مجمع

مرتضی نعمت زاده

کارشناس حوزه فلسطین