صفحه نخست/ لیست حامیان/ اعضای حقیقی مجمع

دکتر فروز رجایی فر

دبیرکل ستاد پاسداشت شهدای نهضت جهانی اسلام - عضو کمیته اجرایی