صفحه نخست/ لیست حامیان/ اعضای حقیقی مجمع

محبوبه پلنگی

فعال حوزه فلسطین (رییس موزه هنرهای معاصر فلسطین) - عضو کمیته اجرایی