صفحه نخست/ لیست حامیان/ اعضای حقیقی مجمع

رسول مرادی

مدیر موسسه تحقیقات و پژوهشهای سیاسی علمی ندا