صفحه نخست/ لیست حامیان/ اعضای حقیقی مجمع

کامران مصطفوی

فعال حوزه فلسطین - عضو کمیته اجرایی