صفحه نخست/ لیست حامیان/ اعضای حقیقی مجمع

دکتر سردارحسین علایی

فعال حوزه فلسطین (مدیر عامل و رییس هیئت مدیره هواپیمایی آسمان)