صفحه نخست/ لیست حامیان/ اعضای حقیقی مجمع

صفیه مؤیدی

رییس انجمن همبستگی با زنان فلسطین