صفحه نخست/ لیست حامیان/ اعضای حقیقی مجمع

علی نجفی

رییس موسسه اندیشه سازان نور