صفحه نخست/ لیست حامیان/ اعضای حقیقی مجمع

دکتر حسین کنعانی مقدم

دبیرکل انجمن بین المللی ضدصهیونیستی - عضو کمیته اجرایی