صفحه نخست/ لیست حامیان/ اعضای حقیقی مجمع

صادق الحسینی

کارشناس حوزه فلسطین