صفحه نخست/ لیست حامیان/ اعضای حقیقی مجمع

حمید زالی

فعال حوزه فلسطین - عضو کمیته اجرایی