صفحه نخست/ لیست حامیان/ اعضای حقیقی مجمع

محمدعلی مهتدی

کارشناس حوزه فلسطین